AS Lateko līzings vispārīgie noteikumi

AS „LATEKO LĪZINGS” VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI PREČU SAŅEMŠANAI KREDĪTĀ

Termini

 • Līgums – starp AS „LATEKO LĪZINGS” un Aizņēmēju noslēgtais kreditēšanas līgums par Preču iegādi
 • Aizdevējs - AS „LATEKO LĪZINGS”, vienotais reģistrācijas Nr.40003366651, juridiskā adrese Katlakalna 1, Rīgā, LV-1073
 • Aizņēmējs – persona, kas vēlās iegadāties Preci kredītā.
  Prece- jebkuras preces, ko piedāvā pārdevējs, savā internēt veikalā Xnet.
 • Aizdevums - aizdevuma summa, kas tika piešķirta Aizņēmējam saskaņā ar Līgumu.
 • Maksājuma grafiks- Līgumā noteiktais grafiks, saskaņā ar kuru Aizņēmējs atmaksā Aizdevumu un citus maksājums saskaņā ar Līgumu.

  Līguma priekšmets
 • Aizdevējs piešķir Aizņēmējam aizdevumu preču iegādei, Aizņēmēja vietā samaksājot Aizņēmēja iegādājamās preces pārdevējam.
  Aizdevuma atmaksas kārtība
 • Aizdevumu Aizņēmējs atmaksa saskaņā ar Līgumā noteikto Maksājuma grafiku. Aizņēmējam jāveic arī citus maksājumus, kas tika noteiktas Līgumā.

  Aizņēmēja un Aizdevēja tiesības un pienākumi
 • Aizņēmējam ir tiesības Līguma darbības laikā pēc rakstiskā pieprasījuma un bez maksas saņemt izziņu ar Aizdevuma atmaksas tabulu, kurā ietverta informācija par maksājumiem. Par citiem Aizņēmēja pieprasījumiem saistībā ar Līgumu un/vai Aizdevēja sniegtiem pakalpojumiem (atgādinājumi, brīdinājumi, izziņas u.c.) Aizņēmējam jāmaksā maksu saskaņā ar Aizdevēja mājas lapā www.latekolizings.lv spēkā esošo Cenrādi. Cenrādis Pusēm saistošs bez parakstīšanas.
 • Gadījumā, ja viena no Līguma pusēm nepilda savas Līgumā noteiktās saistības ilgāk par 60 (sešdesmit) dienām, otrai pusei ir tiesības pirmstermiņa izbeigt Līgumu, 10 dienas iepriekš paziņojot par to otrai pusei. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Aizņēmējam ir pienākums pirms termiņa samaksāt Aizdevējam Aizdevuma summu un citus Maksājumu grafikā norādītos maksājumus par laika periodu līdz tuvākajam (nākamajam) aizdevuma daļas atmaksas datumam, kā arī Līgumā paredzētos aprēķinātos nokavējuma procentus un līgumsodu.
 • Gadījumā, ja Aizņēmējs nepilda savas saistības saskaņā ar Maksājuma grafiku, Aizdevējs var pirmstermiņa izbeigt Līgumu vai/un griezties tiesā vai/un nodot prasības tiesības trešajam personām vai/un nodot informāciju ieviešanai publiskos reģistros vai/un nodot tiesas nolēmumu piespiedu izpildei vai/un lūgt vērst piedziņu uz mantu.
 • Aizņēmējam ir tiesības saskaņā ar Līgumā noteikto pilnībā vai daļēji atmaksāt Aizdevumu pirms termiņa. Aizņēmējam ir pienākums rakstiski paziņot Aizdevējam par saistību pirmstermiņa izpildi vismaz piecu darba dienu iepriekš, norādot konkrēto maksājuma veikšanas datumu un summu.
 • Aizņēmējam ir tiesības 14 dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas atteikties no Līguma, rakstiski paziņojot par to Aizdevējam pirms minētā termiņa beigām, paziņojumu nosūtot uz Aizdevēja juridisko adresi vai uz e-pastu. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā
 • Aizņēmējam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc rakstiskā paziņojuma nosūtīšanas, atmaksāt Aizdevumu, kā arī lietošanas procentus par faktisko Aizdevuma izmantošanas laiku. Ja Aizņēmējs minētājā termiņā nav atmaksājis Aizdevumu un lietošanas procentus tiek uzskatīts, ka Aizņēmējs nav izmantojis atteikuma tiesības, un starp pusēm turpinās no Līguma izrietošās attiecības.
 • Gadījumā, ja Aizņēmējs izmanto atteikuma tiesības no līguma par preču iegādi ārpus pastāvīgas tirdzniecības/pakalpojuma sniegšanas vietas vai distances līguma Aizņēmējs rakstiski informē par to Aizdevēju trīs dienu laikā no atteikšanās brīža, pievienojot paziņojumam pierādījumus par preces nosūtīšanu/atgriešanu Preču pārdevējam. Līgums uzskatams par izbeigtu dienā, kad Aizdevējs saņēmis no Aizņēmēja paziņojumu un pierādījumu par preces nosūtīšanu/atgriešanu pārdevējam.
 • Aizņēmējs apņemas piecu dienu laikā rakstveidā paziņot Aizdevējam: par savu Līgumā norādīto datu (uzvārds, dzīvesvietas adrese, tālrunis, e-pasta adrese) izmaiņām; par Aizņēmējam vai Aizņēmēja ģimenes loceklim, vai ar Aizņēmēju cieši saistītai personai Politiski nozīmīgas personas statusa piešķiršanu vai statusa izmaiņām.
 • Par katru maksājuma kavējuma dienu, kas norādīts Maksājuma grafikā, Aizņēmējam ir pienākums maksāt Aizdevējam nokavējuma procentus saskaņā ar Līgumā noteikto. Jebkurā gadījumā nokavējuma procentu apmērs nevar būt lielāks par 36 procentpunktiem virs aizņēmuma likmes gadā. Ja tiek veikta daļēja parāda samaksa, tad saņemtā summa tiek novirzīta sākumā lietošanas un nokavējuma procentu, pamatparāda un citiem Līgumā noteiktajiem maksājumiem un tikai atlikušā summa līgumsoda samaksai.
 • Par katru maksājuma kavējuma dienu Aizdevējs ir tiesīgs aprēķināt Aizņēmējam līgumsodu. Līgumsodu var prasīt tikai tādā apmērā, kādā tas pārsniedz prasīto nokavējuma procentu summu.

  Citi noteikumi
 • Visus jautājumus, kas saistīti ar Preci (kvalitāte, piegāde u.c.), Aizņēmējs risina ar Preces Pārdevēju. Aizņēmējs kļūst par Preces īpašnieku saskaņā ar Aizņēmēja un Preces Pārdevēja savstarpējo vienošanos.
 • Gadījumā, ja Prece ir atzīta par nekvalitatīvu, vai ja Prece nav piegādāta un Aizņēmējs nav vienojies ar Preces pārdevēju par piegādes termiņa pagarināšanu, un Aizņēmējs nevar panākt, lai Preces pārdevējs atmaksā par Preci samaksāto naudu, Aizņēmējam ir tiesības vērst prasījumu pret Aizdevēju sešu mēnešu laikā no Preces saņemšanas dienas vai dienas, kad Aizņēmējam saskaņā ar līgumu vai papildus vienošanos, ja piegādes termiņš bija pagarināts, bija jāsaņem Prece. Aizdevēja pienākums ir izskatīt Aizņēmēja prasījumu 30 dienu laikā.
 • Aizņēmējs atļauj Aizdevējam pārbaudīt sniegto ziņu precizitāti un pilnību, kā arī iesniegto dokumentu patiesumu un spēkā esamību, veikt citas nepieciešamās darbības, kā arī pieprasīt papildu ziņas un apstiprinājumus no trešajām personām, nesaskaņojot veicamās darbības ar Aizņēmēju. Aizņēmējs ar Līguma parakstīšanu piekrīt, ka Aizdevējs pakalpojumu sniegšanai ir tiesīgs apstrādāt un izpaust trešajām personām datus, kas Aizdevējam ir kļuvuši zināmi un ir nepieciešami Līguma, citu Aizdevuma noteikumu un pakalpojumu sniegšanas vai likuma prasību izpildei.
 • Gadījumā, ja starp pusēm rodas strīds vai domstarpības, puses mēģina atrisināt to savā starpā. Pretējā gadījumā visus strīdus vai domstarpības, kas izriet no Līguma, puses atrisina Latvijas Republikas valsts tiesā pēc piekritības saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.
 • Gadījumā, ja Aizņēmējs ir atzīstams par patērētāju Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, Aizņēmēju tiesību aizsardzības uzraudzību un kontroli īsteno Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Rīgā, Brīvības iela 55, LV–1010.
 • Šiem Vispārīgiem noteikumiem ir informatīvs raksturs. Vispārīgus noteikumus Aizdevējs ir tiesīgs mainīt vienpusējā kārtā. Pildot savas saistības pusēm jāvadās pēc noteikumiem, kas tika atrunāti Līgumā.
  Pusēm ir saistošs Līgums tikai pēc parakstīšanas saskaņā ar Līgumā noteikto. Līgumu var grozīt un papildināt tikai pusēm vienojoties.