KREDĪTLĪGUMA NOTEIKUMI - INBANK

AIZDEVUMA LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI:

Aizdevējs – SIA „Inbank līzings”, reģistrācijas numurs: 40103821436;

Aizņēmējs – fiziskā persona (patērētājs), kura ir norādīta Speciālajos noteikumos;

Aizdevuma summa – Speciālajos noteikumos norādītā naudas summa euro, ko Aizdevējs ir aizdevis Aizņēmējam Speciālajos noteikumos norādītā norēķinu konta papildināšanai, vai  preces un/vai pakalpojuma cenas pilnīgai vai daļējai samaksai;

Aizdevuma līgums (Līgums) – starp Aizdevēju un Aizņēmēju noslēgts līgums, ar kuru Aizdevējs izsniedz Aizņēmējam Aizdevumu norēķinu konta papildināšanai, preču un/vai pakalpojumu un Aizdevuma līguma sagatavošanas komisijas maksas (ja tāda ir) apmaksai, un kas sastāv no Aizdevuma līguma Vispārējiem noteikumiem, Speciālajiem noteikumiem un Cenrāža;

Apkalpošanas maksa – Speciālajos noteikumos norādīta naudas summa euro, kas tiek noteikta Līguma speciālajos noteikumos, tiek maksāta reizē ar procentu maksājumu un paredzēta Līguma apkalpošanai;

Cenrādis – Līguma neatņemama sastāvdaļa, kas ir Aizdevēja sastādīts pieejamo Papildus pakalpojumu saraksts un to izmaksas, kā arī citas izmaksas, kas Aizņēmējam var tik prasītas Līguma noteiktajos gadījumos un kārtībā;

Grafiks – Speciālajos noteikumos ietverts grafiks, kurā norādīti no Līguma izrietošo Maksājumu apmērs un to samaksas termiņi;

Komisijas maksa – samaksa par Aizdevuma izsniegšanai nepieciešamās informācijas apkopošanu, Aizdevuma izsniegšanas lēmuma pieņemšanu un Līguma noformēšanu, līguma restrukturizāciju un grozīšanu. Komisijas maksas apjoms tiek noteikts saskaņā ar Speciālajiem noteikumiem un Cenrādi.

Konts – Speciālajos noteikumos norādītais Aizdevēja bankas konts;

Līguma Vispārējie noteikumi (Vispārējie noteikumi) – Līgumam piemērojamie noteikumi, kas noteic Aizdevēja un Aizņēmēja savstarpējās tiesības un pienākumus un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa;

Līguma Speciālie noteikumi (Speciālie noteikumi) – Līguma neatņemama sastāvdaļa, ko veido Grafiks un katram Aizņēmējam individuālie noteikumi;

Maksājuma kods – Speciālajos noteikumos norādītais Līguma identifikācijas numurs, kas Aizņēmējam ir jānorāda pie maksājuma veikšanas.

Maksājums – Grafikā norādītā katru mēnesi maksājamā naudas summa, ko veido Aizdevuma summa un/vai Komisijas maksa, un/vai Aizņēmuma procenti, un/vai Apkalpošanas maksa;

Nokavējuma procenti – atlīdzība, kuru  Aizņēmējs maksā par Grafikā paredzētās, bet savlaicīgi nesamaksātās maksājuma summas, izņemot Aizņēmuma procentu daļu.

Papildus pakalpojumi – Aizdevēja piedāvātie un Cenrādī norādītie maksas pakalpojumi, ko Aizņēmējs ir tiesīgs izmantot Vispārīgajos noteikumos noteiktajā kārtībā;

Prece un/vai pakalpojums – Latvijas Republikā civiltiesiskajā apgrozībā esoša kustama manta (tajā skaitā transporta līdzeklis brīvs no komercķīlām un citiem apgrūtinājumiem) un/vai pakalpojums.

PTAC – Patērētāju tiesību aizsardzības centrs;

Puse – Aizdevējs vai Aizņēmējs;

Puses – Aizdevējs un Aizņēmējs

 

     1. AIZDEVUMA LĪGUMA SLĒGŠANA UN AIZDEVUMA PIEŠĶIRŠANA

1.1.      Līgums tiek slēgts un Aizdevums tiek piešķirts, pamatojoties uz Aizņēmēja noformētu Aizdevuma pieteikumu un ievērojot Vispārējos noteikumos paredzēto kārtību.

1.2.      Līgums tiek slēgts un Aizdevums tiek piešķirts tikai Aizņēmēja norēķinu konta papildināšanai, izvēlēto preču un/vai pakalpojumu pirkuma maksas pilnīgai vai daļējai apmaksai.

1.3.      Līgums preču un/vai pakalpojumu pirkuma apmaksai var tikt noslēgts klātienē (pie preču vai pakalpojumu pārdevēja) vai tīmeklī, izmantojot preču vai pakalpojumu pārdevēja tīmekļa tiešsaistes formu (interneta veikals). Līgums norēķinu konta papildināšanai tiek noslēgts tikai klātienē pieteikuma veidlapā Aizņēmēja norādītā Aizdevēja pakalpojuma sniegšanas punktā.

1.4.      Izsakot vēlmi slēgt Līgumu, Aizņēmējs pie preču vai pakalpojumu sniedzēja vai, izmantojot tiešsaistes formu, aizpilda Aizdevuma pieteikuma veidlapu, norādot visu tajā pieprasīto informāciju.

1.5.      Ja Aizdevējs apstiprina Aizņēmēja Aizdevuma pieteikumu, tad Aizņēmējam tiek piedāvāts noslēgt Līgumu, aizpildot Speciālo noteikumu veidlapu.

1.6.      Līgums ir noslēgts ar dienu, kad Aizdevējs un Aizņēmējs ir parakstījuši Speciālos noteikumus. Līgums preču un/vai pakalpojumu pirkuma apmaksai tiek parakstīts vienlaikus ar līgumu par preču vai pakalpojumu iegādi.

1.7.      Aizņēmējs apliecina, ka prece vai pakalpojums nav iegādāti vai Līgums nav noslēgts saistībā ar Aizņēmēja saimniecisko vai profesionālo darbību. Pretējā gadījumā Aizdevēja un Aizņēmēja savstarpējās tiesiskās attiecībās netiek piemēroti patērētāju tiesību aizsardzību regulējošie normatīvie akti.

     2. ATTEIKUMA TIESĪBAS

2.1.      Aizņēmējam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Līguma šajā sadaļā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

2.2.      Aizņēmējam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības jebkādos gadījumos, izņemot Vispārējo noteikumu 2.10.1.-2.10.4.punktā noteiktos gadījumus. Izmantojot atteikuma tiesības, Aizņēmējam nav pienākums pamatot šo tiesību izmantošanu.

2.3.      Atteikuma tiesības ir izmantojamas 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas. Par atteikuma tiesību izmantošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Aizņēmējs šajā sadaļā noteiktajā kārtībā ir noformējis un iesniedzis Aizdevējam rakstveida paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu.

2.4.      Paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu ir noformējams rakstveidā (vēlams izmantot Aizdevēja tīmekļa vietnē pieejamo atteikuma veidlapu). Paziņojums Aizdevējam ir iesniedzams, nosūtot to uz Speciālajos noteikumos norādīto Aizdevēja adresi un/vai e-pasta adresi.

2.5.      Paziņojumā Aizņēmējs norāda:

2.5.1.       Aizņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu;

2.5.2.       Aizņēmēja kontaktinformāciju (adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese), ja tā atšķiras no Speciālajos noteikumos norādītās Aizņēmēja kontaktinformācijas;

2.5.3.       Līguma numuru;

2.5.4.       skaidru un nepārprotamu paziņojumu par atteikuma tiesību izlietošanu un vienpusēju atkāpšanos no Līguma;

2.5.5.       Aizņēmēja pārstāvja, ja tāds ir, likumā noteiktajā kārtībā noformēts pārstāvību apliecinošs dokuments;

2.5.6.       Aizņēmēja paraksts.

2.6.      Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Aizņēmējam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad Aizdevējam ir nosūtīts paziņojums par atteikuma tiesību izlietošanu, atmaksāt Aizdevējam Speciālajos noteikumos norādīto Aizdevuma summu pilnā apmērā un Aizņēmuma procentus 2.7.punktā noteiktajā apmērā. Ja Aizņēmējs neizpilda šajā punktā noteikto maksāšanas pienākumu pilnā apmērā un termiņā, uzskatāms, ka Aizņēmējs nav izmantojis atteikuma tiesības un Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības tiek turpinātas saskaņā ar Līgumu.

2.7.      Papildus Aizdevuma summai Aizņēmējs vienlaikus ar Aizdevuma summu atmaksā Aizdevējam arī Aizņēmuma procentus, kas tiek aprēķināti no neatmaksātās Aizdevuma summas atbilstoši Speciālajos noteikumos noteiktajai Aizņēmuma procentu likmei par laika posmu no Aizdevuma līguma noslēgšanas dienas līdz Aizdevuma summas pilnā apmērā atmaksas dienai.

2.8.      Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Aizņēmējs nemaksā Speciālajos noteikumos noteikto Komisiju un Apkalpošanas maksu.

2.9.      Ja Aizņēmējs izmanto atteikuma tiesības, Aizdevējam nav tiesību pieprasīt kompensāciju vai jebkādu citu atlīdzību par atteikuma tiesību izmantošanu.

2.10.   Aizņēmējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no Līguma šādos gadījumos:

2.10.1.    ja Aizdevums nav lielāks par EUR 140.00 (simts četrdesmit euro, 00 centi);

2.10.2.    ja Līgums ir tiesas ceļā vai PTAC panākta izlīguma starp Aizdevēju un Aizņēmēju rezultāts;

2.10.3.    ja Līgums ir noslēgts, Speciālajos noteikumos nosakot, ka Aizņēmējam par Aizdevumu nav jāmaksā Aizņēmuma procenti, Komisija un Apkalpošanas maksa;

2.10.4.    ja Līgums ir noslēgts, Aizdevējam un Aizņēmējam vienojoties par atmaksas kārtību gadījumos, kad Aizņēmējs nav izpildījis cita iepriekš ar Aizdevēju noslēgta Līguma saistības un šāda kārtība novērstu iespējamo tiesas procesu par iepriekš noslēgtā Līguma saistību neizpildi, un tādēļ uz Aizņēmēju neattiektos mazāk izdevīgi noteikumi nekā paredzēti iepriekš noslēgtajā Līgumā.

2.11.   Atteikuma tiesību izmantošana attiecībā uz Līgumu neietekmē līguma par preces vai pakalpojuma iegādi spēkā esamību.

2.12.   Aizņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma arī gadījumā, ja Aizņēmējs ir izlietojis atteikuma tiesības attiecībā uz preču vai pakalpojumu iegādes līgumu, par kura apmaksu ir noslēgts Līgums. Šajā gadījumā:

2.12.1.    Aizņēmējs noformē un iesniedz Aizdevējam paziņojumu, ievērojot Vispārējo noteikumu 2.4. un 2.5.punkta nosacījumus;

2.12.2.    kopā ar paziņojumu par vienpusēju atkāpšanos no Līguma Aizņēmējs iesniedz Aizdevējam pierādījumus par preces atdošanu vai nosūtīšanu;

2.12.3.    Līgums tiek izbeigts ar dienu, kad Aizdevējs ir saņēmis Aizņēmēja paziņojumu un pierādījumus par preces atdošanu vai nosūtīšanu;

2.12.4.    Aizdevējam nav tiesību prasīt no Aizņēmēja līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību.

     3. AIZDEVUMA SUMMAS ATMAKSA UN AIZŅĒMUMA PROCENTU, KOMISIJAS, APKALPOŠANAS MAKSAS SAMAKSA

3.1.      Aizdevuma atmaksa ir Speciālajos noteikumos norādītās Aizdevuma summas, Aizņēmuma procentu, Komisijas un Aizdevuma apkalpošanas maksas samaksa noteiktajā apmērā un termiņā.

3.2.      Aizņēmuma procenti tiek aprēķināti no neatmaksātās Aizdevuma summas saskaņā ar Speciālajos noteikumos norādīto Aizņēmuma procentu likmi un ir maksājami Grafikā norādītajā termiņā un apmērā. Aizņēmuma procentu likmes apmērs ir noteikts Speciālajos noteikumos un ir nemainīgs visa Līguma darbības laikā.

3.3.      Komisija ir vienreizēja atlīdzība Speciālajos noteikumos norādītajā apmērā, ko Aizņēmējs maksā Grafikā norādītajā termiņā (parasti kopā ar pirmo Maksājumu, ja Puses Speciālajos noteikumos nav vienojušās savādāk).

3.4.      Apkalpošanas maksa ir atlīdzība, ko Aizņēmējs maksā Aizdevējam par Līguma apkalpošanu. Apkalpošanas maksu Aizņēmējs maksā Grafikā norādītajā apmērā un termiņā.

3.5.      Aizņēmējam ir tiesības pirms Grafikā noteiktā termiņa atmaksāt visu Aizdevuma summu. Aizņēmējam ir tiesības pirms termiņa daļēji izpildīt Aizdevuma atmaksu, rakstveidā brīdinot Aizdevēju ne mazāk kā piecas dienas iepriekš. Brīdinājumā Aizņēmējs norāda datumu, kurā plāno veikt Aizņēmuma atmaksu un lūdz Aizdevēju izsniegt gala aprēķinu. Ja Aizņēmējs brīdinājumā nav norādījis citu gala aprēķina saņemšanas veidu un adresi, Aizdevējs to nosūta Aizņēmējam iesniedzot gala aprēķinu Latvijas Pastā nosūtīšanai nākamajā darba dienā pēc brīdinājuma saņemšanas. Aizņēmējs uzņemas atbildību par gala aprēķina savlaicīgu saņemšanu.

3.5.1.       Ja Aizņēmējs pirms Grafikā noteiktā termiņa atmaksā Aizdevuma summu pilnā apmērā, tad Aizņēmējam ir pienākums maksāt Grafikā norādīto Komisijas maksu pilnā apmērā, Apkalpošanas maksu par laika posmu līdz mēnesim, kad tiek atmaksāta Aizdevuma summa, un Aizņēmuma procentus no vēl neatmaksātās Aizdevuma summas atbilstoši Speciālajos noteikumos noteiktajai likmei proporcionāli par laika posmu no Līguma noslēgšanas dienas līdz Aizdevuma summas atmaksas dienai;

3.5.2.       Ja Aizņēmējs pirms Grafikā noteiktā termiņa atmaksā Aizdevuma summu nepilnā apmērā, tad Aizņēmējam ir pienākums maksāt Grafikā norādīto Komisijas maksu pilnā apmērā, Apkalpošanas maksu Grafikā norādītajā apmērā un Aizņēmuma procentus no vēl neatmaksātās Aizdevuma summas atbilstoši Speciālajos noteikumos noteiktajai likmei proporcionāli par laika posmu no Līguma noslēgšanas dienas līdz dienai, kad Aizdevuma summa atmaksāta pilnā apmērā.

3.6.      Jebkādus citus maksājumus Aizņēmējs veic, ja tādi ir noteikti Līgumā, ievērojot Līgumā noteikto kārtību un apmērus.

3.7.      Aizņēmēja maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem datumā, kad naudas līdzekļi ir ieskaitīt Aizdevēja kontā.

3.8.      Ja Aizņēmējs Grafikā noteikto maksājumu neveic pilnā apmērā norādītajā termiņā, tad saņemtā naudas summa attiecīgajam maksājumam tiek ieskaitīta šādā kārtībā: 1) Aizņēmuma procentu segšanai; 2) Aizdevuma summas segšanai; 3) Komisijas maksas segšanai; 4) Apkalpošanas maksas segšanai; 5) Nokavējuma procentu segšanai; 6) piedziņas izdevumu segšanai saskaņā ar 4.3.,4.4. un 4.6.punktu, 7) līgumsods (ja tas ir norunāts Speciālajos noteikumos).

     4. NOKAVĒJUMA PROCENTI UN CITI MAKSĀJUMI KAVĒJUMA GADĪJUMĀ

4.1.      Nokavējuma procentu apmērs ir noteikts Speciālajos noteikumos un ir nemainīgs visa Līguma darbības laikā.

4.2.      Gadījumā, ja Aizņēmējs kavē vienu vai vairāku Grafikā noteikto Maksājumu samaksu daļēji vai pilnā apmērā Grafikā noteiktajā termiņā, tad Aizņēmējam ir pienākums maksāt Nokavējuma procentus no kavētās maksājuma summas (izņemot Aizņēmuma procentus) saskaņā ar Speciālajos noteikumos noteikto Nokavējuma procentu likmi. Visā Līguma darbības laikā kopējā aprēķinātā Nokavējuma procentu summa nevar pārsniegt sākotnējās Aizdevuma summas apmēru.

4.3.      Ja Aizņēmējs kavē Grafikā noteikto Maksājumu vairāk nekā 3 (trīs) dienas, Aizdevējs uz Speciālajos noteikumos norādīto tālruņa numuru un/vai e-pasta adresi nosūta Aizņēmējam īsziņas (SMS) formā un/vai rakstveida brīdinājumu par Maksājuma kavējumu, vienlaikus informējot par maksājamo Nokavējuma procentu summu. Par brīdinājumu nosūtīšanu Aizņēmējs atlīdzina Aizdevējam izdevumus saskaņā ar Cenrādi. Par katru Grafikā noteiktā Maksājuma kavējumu tiek sūtīts viens šajā punktā noteiktais brīdinājums.

4.4.      Ja Aizņēmējs kavē Grafikā noteikto Maksājumu vairāk nekā 7 (septiņas) dienas, Aizdevējs uz Speciālajos noteikumos norādīto adresi nosūta Aizņēmējam vēstules formā rakstveida brīdinājumu par Maksājuma kavējumu, vienlaikus informējot par maksājamo Nokavējuma procentu summu. Par brīdinājumu nosūtīšanu Aizņēmējs atlīdzina Aizdevējam izdevumus saskaņā ar Cenrādi. Par katru Grafikā noteiktā Maksājuma kavējumu tiek sūtīts viens šajā punktā noteiktais brīdinājums.

4.5.      Ja Aizņēmējs kavē Grafikā noteikto Maksājumu vairāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas, Aizdevējam ir tiesības vienpusēji pirms Grafikā norādītā termiņa atkāpties no Līguma vai prasīt Aizdevuma, lietošanas procentu, nokavējuma procentu un līgumsoda samaksu 15 kalendāro dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas. Paziņojumu par vienpusēju pirmstermiņa atkāpšanos no Līguma vai prasību samaksāt Aizdevumu, lietošanas procentus, nokavējuma procentus un līgumsodu  Aizdevējs noformē rakstveidā un nosūta Aizņēmējam uz Speciālajos noteikumos norādīto adresi. Par paziņojuma nosūtīšanu Aizņēmējs atlīdzina Aizdevējam izdevumus saskaņā ar Cenrādi.

     5. PUŠU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

5.1.      Puses savas no Līguma izrietošās tiesības izlieto un pienākumus pilda labā ticībā.

5.2.      Pusēm ir pienākums pirms Līguma noslēgšanas un tā izpildes ietvaros sniegt patiesu informāciju. Ja kādas Puses sniegtā informācija nav patiesa, tā atlīdzina otrai Pusei visus tiešos zaudējumus, kas radušies nepatiesi sniegtas informācijas gadījumā.

5.3.      Aizdevējs neatbild par preču vai pakalpojumu kvalitāti, drošumu vai atbilstību, ko Aizņēmējs ir nopircis, preču vai pakalpojumu pirkuma maksas samaksai noslēdzot Līgumu.

5.4.      Gadījumā, ja Aizņēmējam ir pārdota līgumam neatbilstoša prece, sniegts līgumam neatbilstošs pakalpojums vai arī prece nav piegādāta, vai pakalpojums nav sniegts līgumā noteiktajā termiņā un atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam, Aizņēmējam ir tiesības atprasīt par preci vai pakalpojumu samaksāto naudas summu, bet, veicot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās darbības, nevar panākt, lai preces pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs atmaksā par preci vai pakalpojumu samaksāto naudas summu, tad 6 (sešu) mēnešu laikā no preces vai pakalpojuma saņemšanas dienas vai dienas, kad saskaņā ar līgumu prece vai pakalpojums bija jāsaņem, Aizņēmējam ir tiesības rakstveidā prasīt Aizdevējam izbeigt Līgumu pirms termiņa un atmaksāt līdz šim samaksāto naudas summu. Aizdevējam ir pienākums šādu Aizņēmēja iesniegumu izskatīt 30 (trīsdesmit) dienu laikā. Gadījumā, ja Aizņēmēja iesniegums ir pamatots, Aizdevējam ir pienākums izbeigt Līgumu pirms termiņa un atmaksāt visu līdz Līguma izbeigšanas dienai no Aizņēmēja saņemto naudas summu, izņemot Komisijas maksu, Nokavējuma procentus, ja tādi ir tikuši aprēķināti.

5.5.      Pamatojoties uz Aizņēmēja rakstveida (papīra vai elektroniskā formā) pieprasījumu, Aizdevējam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā bez maksas sniegt Aizņēmējam rakstveidā (papīra vai elektroniskā formā) kredīta atmaksas tabulu, kurā ietverts katra Aizdevuma atmaksas maksājuma atšifrējums, atspoguļojot Aizdevuma kopējās summas atmaksu, procentus, kas aprēķināti, pamatojoties uz Aizņēmuma procentu likmi, un papildus izmaksas (Komisijas maksa, Apkalpošanas maksa, Nokavējuma procenti maksājumu kavējuma gadījumā, maksa par izmantotajiem Papildus pakalpojumiem).

5.6.      Pusēm ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru Pusi, ja ir mainījusies Puses kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese). Pienākuma neizpildes gadījumā vainīgā Puse ir atbildīga par visām iespējamām papildus izmaksām un tiešajiem zaudējumiem.

5.7.      Aizdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma vai prasīt tā atcelšanu un Aizdevuma, lietošanas procentu, kavējuma procentu un līgumsoda samaksu 15 kalendāro dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas, ja Aizņēmējs par sevi ir sniedzis informāciju, kas ir pretrunā ar publiskajās datu bāzēs esošajiem datiem vai kas nav pilnīga.

     6. PERSONAS DATU APSTRĀDE UN KONFIDENCIALITĀTE

6.1.      Iesniedzot Aizdevuma pieteikumu un/vai noslēdzot Līgumu, Aizņēmējs piekrīt savu personas datu apstrādei pirms Līguma noslēgšanas un tā izpildes gaitā.

6.2.      Aizņēmēja datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar šīs sadaļas noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

6.3.      Aizņēmēja personas dati, kas var tikt apstrādāti pirms Līguma slēgšanas un tā izpildes gaitā, ir: Aizņēmēja vārds, uzvārds; personas kods un personu apliecinoša dokumenta numurs; faktiskās un deklarētās dzīvesvietas adrese; tālruņa numurs; e-pasta adrese; informācija par Aizņēmēja ģimenes stāvokli un apgādājamiem; informācija par Aizņēmēja izglītību, profesiju, darbavietu vai izglītības iestādi; informācija par Aizņēmēja ienākumiem un izdevumiem (piemēram, to apmērs, veids, izcelsme); informācija par Aizņēmēja finansiālo stāvokli un finanšu paradumiem (piemēram, bankas konta numurs, aktīvi un pasīvi, komercpakalpojumi, darījumu partneri); informācija par Aizņēmēju, ko Aizdevējs ir ieguvis, pildot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos pienākumus (piemēram, informācija no tiesībsargājošām iestādēm, tiesām, nodokļu administrēšanas iestādēm, tiesu izpildītājiem, zvērinātiem notāriem); informācija par Aizņēmēja uzticamību (piemēram, informācija par Aizņēmēja kredītvēsturi, iepriekš slēgtiem darījumiem un to izpildi, saistību ar naudas atmazgāšanu vai terorisma finansēšanu, trešajām personām nodarīto materiālo kaitējumu); likumīgi pieejamā informācija par Aizņēmēju publiskajās datubāzēs (piemēram, Iedzīvotāju reģistrā, Latvijas Bankas kredītu reģistrā, Zemesgrāmatā, Uzņēmumu reģistrā, Ceļu satiksmes drošības direkcijas datu bāzēs, Valsts sociālās apdrošināšanas datu bāzēs, Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzēs); par Aizņēmēju pieejamā informācija plašsaziņas līdzekļos un tīmeklī.

6.4.      Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējam ir tiesības Vispārējo noteikumu 6.3.punktā minētos personas datus nodot trešajām personām un saņemt tos no trešajām personām vai datu bāzēm.

6.5.      Par Aizņēmēja personas datu apstrādi uzskatāmas jebkuras darbības ar Aizņēmēja personas datiem, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu un izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu.

6.6.      Aizņēmēja personas datu apstrādes mērķis ir: Aizņēmēja personas noskaidrošana un pārbaude, Aizņēmēja maksātspējas izvērtēšana, nepieļaut noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu.

6.7.      Aizņēmēja personas datu apstrāde tiek veikta ar Datu valsts inspekcijā reģistrētu personas datu apstrādes sistēmu (reģistrācijas apliecības numurs: 003479, personas lietu apstrādes reģistrācijas numurs: 003643). Aizdevējs ir personas datu apstrādes sistēmas pārzinis. Personas datu apstrādes sistēmai ir Datu valsts inspekcijā reģistrēti personas datu operatori.

6.8.      Aizņēmēja personas datu apstrādes uzraudzību veic Datu valsts inspekcija:

6.8.1.       adrese: Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011

6.8.2.       tīmekļa vietne: www.dvi.gov.lv

6.8.3.       e-pasts: info@dvi.gov.lv

6.8.4.       tālrunis: +371 67223131

6.9.      Aizņēmējs piekrīt, ka gadījumā, ja Aizdevējs savu saistību nodrošināšanai pret kreditoriem, ka kustamu bezķermenisku lietu ir ieķīlājis Aizdevējam piederošās no Līguma izrietošās prasījuma tiesības pret Aizņēmēju, tad Aizdevējam ir tiesības nodot Līgumu un ar tā izpildi saistīto informāciju attiecīgajiem saviem kreditoriem.

6.10.   Jebkura informācija, ko pirms Līguma noslēgšanas un tā izpildes laikā Aizdevējs ir ieguvis par Aizņēmēju, ir konfidenciāla. Šādu informāciju par Aizņēmēju Aizdevējs sniedz tikai Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un apjomā normatīvajos aktos noteiktajām personām. Par konfidencialitātes pienākuma pārkāpumu nav uzskatāma Aizņēmēja personas datu izpaušana, ciktāl tā nepieciešama Aizdevēja no Līguma izrietošo tiesību izlietošanai (piemēram, vēršanās tiesā saistību neizpildes gadījumā) Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

     7. PAPILDUS PAKALPOJUMI

7.1.      Līguma darbības laikā Aizņēmējam ir tiesības saņemt Aizdevēja Cenrādī norādītos Papildus pakalpojumus.

7.2.      Papildus pakalpojumi tiek sniegti, pamatojoties uz Aizņēmēja rakstveida iesniegumu (vēlams izmantot Aizdevēja tīmekļa vietnē pieejamo veidlapu), kas noformēts un iesniegts šajā sadaļā noteiktajā kārtībā.

7.3.      Iesniegums par Papildus pakalpojumu izmantošanu ir iesniedzams Aizdevējam, nosūtot to uz Speciālajos noteikumos norādīto Aizdevēja adresi vai e-pasta adresi.

7.4.      Līguma noteikumu grozījumi ir spēkā no dienas, kad Aizņēmējs ir samaksājis atlīdzību saskaņā ar Cenrādi.

     8. LĪGUMA TERMIŅŠ, GROZĪJUMI UN PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANA

8.1.      Līguma sākuma termiņš ir diena, kad Puses ir parakstījušas Līgumu, un tas ir norādīts Speciālajos noteikumos.

8.2.      Līguma beigu termiņš ir diena, kad Puses ir izpildījušas savstarpējās saistības pilnā apmērā un noteiktajā kārtībā, izņemot gadījumus, kad kāda no Pusēm izlieto tiesības vienpusēji pirms termiņa atkāpties no Līguma.

8.3.      Aizdevējam ir tiesības vienpusēji grozīt Vispārējos noteikumus un Cenrādi. Grozījumi Vispārējos noteikumos un Cenrādī Aizņēmējam ir saistoši bez viņa piekrišanas, ja grozījumi Aizņēmējam ir labvēlīgāki par Līguma noslēgšanas brīdī spēkā esošajiem Vispārējiem noteikumiem un Cenrādi. Pretējā gadījumā tiek piemēroti Līguma noslēgšanas brīdī spēkā esošie Vispārējie noteikumi un Cenrādis.

8.4.      Pusēm ir tiesības vienpusēji pirms termiņa atkāpties no Līguma vai prasīt tā atcelšanu Vispārējos noteikumos paredzētajos gadījumos un noteiktajā kārtībā.

     9. SŪDZĪBU IZSKATĪŠANA UN STRĪDU RISINĀŠANA

9.1.      Puses savstarpējās domstarpības vai neskaidrības, kas saistītas ar Līgumu un tā izpildi, risina sūdzību izskatīšanas veidā. Puses pieliek visas objektīvi nepieciešamās un saprātīgi sagaidāmās pūles, lai domstarpības tiktu atrisinātas taisnīgi un efektīvi, ievērojot Pušu pamatotās intereses katrā domstarpību gadījumā.

9.2.      Aizņēmējam ir tiesības iesniegt Aizdevējam sūdzību saistībā ar Līgumu un tā izpildi.

9.3.      Sūdzība ir noformējama rakstveidā (vēlams izmantot Aizdevēja tīmekļa vietnē pieejamo Sūdzības veidlapu), nosūtot to uz Speciālajos noteikumos norādīto Aizdevēja adresi un/vai e-pasta adresi.

9.4.      Sūdzībā Aizņēmējs norāda:

9.4.1.       Aizņēmēja (un pārstāvja, ja tāds ir) vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personas koda nav, tad dzimšanas datumu, identifikācijas numuru u.tml.);

9.4.2.       Aizņēmēja (un pārstāvja, ja tāds ir) kontaktinformāciju (adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese), ja tā atšķiras no Speciālajos noteikumos norādītās Aizņēmēja kontaktinformācijas;

9.4.3.       Aizdevuma līguma numuru;

9.4.4.       sūdzības būtību un detaļas;

9.4.5.       Aizņēmējam ir tiesības sūdzībai pievienot papildus dokumentus, ja tādi ir;

9.4.6.       citu informāciju, kas attiecas uz sūdzības būtību un kam var būt būtiska nozīme domstarpību taisnīga noregulējuma panākšanai;

9.4.7.       Aizņēmēja pārstāvja, ja tāds ir, likumā noteiktajā kārtībā noformēts pārstāvību apliecinošs dokuments;

9.4.8.       Aizņēmēja vai pārstāvja, ja tāds ir, paraksts.

9.5.      Aizņēmējam ir tiesības iesniegt sūdzību, izmantojot Aizdevēja tīmekļa vietnē pieejamo tiešsaistes sūdzības formu.

9.6.      Pēc sūdzības, kas noformēta un iesniegta atbilstoši šīs sadaļas noteikumiem, saņemšanas Aizdevējs ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā Aizņēmējam sniedz rakstveida atbildi uz sūdzību. Atbilde uz sūdzību tiek sniegta tādā pašā veidā, kādā ir iesniegta sūdzība.

9.7.      Ja sūdzība nav noformēta vai iesniegta atbilstoši šīs sadaļas noteikumiem, kā arī gadījumos, kad sūdzības saturs ir nepārprotami aizskarošs vai izaicinošs vai arī sūdzība objektīvi nav salasāma vai saprotama, Aizdevējam nav pienākums šādu sūdzību izskatīt pēc būtības.

9.8.      Aizdevējam nav pienākums izskatīt sūdzību pēc būtības un sniegt atbildi arī gadījumos, kad:

9.8.1.       Aizņēmēja iesniegtā sūdzība pēc būtības un satura ir identiska citai Aizņēmēja jau iepriekš iesniegtai sūdzībai, uz kuru Aizdevējs jau ir sniedzis atbildi pēc būtības;

9.8.2.       Aizņēmējs jau ir vērsies PTAC ar sūdzību, kas pēc būtības un satura ir identiska Aizdevējam iesniegtajai sūdzībai;

9.8.3.       Aizņēmējs Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jau ir vērsies tiesā ar sūdzību (prasību vai pieteikumu), kas pēc būtības un satura ir identiska Aizdevējam iesniegtajai sūdzībai.

9.9.      Sūdzību gadījumā Aizņēmējam ir tiesības Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties PTAC, iepriekš nevēršoties ar šādu sūdzību pie Aizdevēja. Aizņēmējam ir tiesības vērsties ar sūdzību PTAC arī gadījumos, ja Aizņēmējs šādu sūdzību ir jau iesniedzis Aizdevējam, neatkarīgi no tā, vai Aizdevējs ir vai nav izskatījis sūdzību pēc būtības vai atteicies izskatīt sūdzību.

9.10.   Sūdzību gadījumā Aizņēmējam ir tiesības Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties tiesā, iepriekš nevēršoties ar šādu sūdzību pie Aizdevēja. Aizņēmējam ir tiesības vērsties ar sūdzību (prasību vai pieteikumu) tiesā arī gadījumos, ja Aizņēmējs šādu sūdzību ir jau iesniedzis Aizdevējam, neatkarīgi no tā, vai Aizdevējs ir vai nav izskatījis sūdzību pēc būtības vai atteicies izskatīt sūdzību.

9.11.   Puses uz abpusējas piekrišanas pamata un saskaņā ar Mediācijas likumu domstarpības var risināt mediācijas ceļā.

9.12.   Aizņēmējs piekrīt, ka saistību neizpildes gadījumā Aizdevējam ir tiesības nodot parāda piedziņu trešajām personām saskaņā ar Parādu ārpustiesas atgūšanas likumu, kā arī nodot (cedēt) visas no Aizdevuma līguma izrietošās prasījuma tiesības trešajām personām atbilstoši šajos noteikumos minētajiem personas datu apstrādes noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

9.13.   Ja Pusēm nav izdevies domstarpības atrisināt ārpustiesas ceļā, jebkurai no Pusēm ir tiesības Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties tiesā, kuras piekritība ir nosakāma pēc Speciālajos noteikumos norādītās Aizņēmēja dzīvesvietas adreses vai Aizdevēja juridiskās adreses.

     10. CITI NOTEIKUMI

10.1.   Pušu savstarpējās no Līguma izrietošās tiesiskās attiecības, ciktāl tās nav noregulētas ar Līguma noteikumiem, noteic Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, tajā skaitā, bet ne tikai Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Ministru Kabineta noteikumi “Noteikumi par patērētāju kreditēšanu”, Civillikums un Fizisko personu datu aizsardzības likums.

10.2.   Ja kāds no Līguma noteikumiem ar PTAC lēmumu tiek atzīts par likumam neatbilstošu, tad attiecīgais Līguma noteikums tiek piemērots saskaņā ar PTAC lēmumā norādīto.

10.3.   Aizņēmēja kā patērētāja tiesību ievērošanas uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs:

10.3.1.    adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010; tīmekļa vietne: www.ptac.gov.lv; e-pasts: ptac@ptac.gov.lv; tālrunis: +371 65452554

10.4.   Aprēķinot Aizņēmuma procentus vai Nokavējuma procentus, aprēķini tiek veikti, pamatojoties uz pieņēmumu, ka gadā ir 360 (trīs simti sešdesmit) dienas, savukārt attiecībā uz pārējām kreditēšanas līguma izmaksām, tai skaitā gada procentu likmes aprēķinu, tiek pieņemts, ka gadā ir 365 (trīs simti sešdesmit piecas) dienas vai 366 (trīs simti sešdesmit sešas) dienas.

10.5.   Pusēm savstarpējā saziņā ir tiesības izmantot elektroniskos dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu.

10.6.   Līgums tiek noformēts un savstarpējā saziņa starp Aizdevēju un Aizņēmēju notiek latviešu valodā.

10.7.   Ja Puse nosūta Aizdevuma līgumā noteikto rakstveida informāciju, izmantojot pasta pakalpojumus, uzskatāms, ka otra Puse to ir saņēmusi 7. (septītajā) dienā, skaitot no nosūtīšanas dienas. Ja Puse nosūta Līgumā noteikto rakstveida informāciju, izmantojot elektronisko pastu, uzskatāms, ka otra Puse to ir saņēmusi 2. (otrajā) darba dienā, skaitot no nosūtīšanas dienas.

10.8.   Līguma Vispārējie noteikumi Aizņēmējam ir brīvi un bez maksas pieejami preču vai pakalpojumu pārdošanas vietās un Aizdevēja tīmekļa vietnē.

 

Lai saglabātu pirmslīguma informāciju savā datorā, atveriet saiti InBank.pdf un spiediet saglabāt.