Grāmatvedība Revīzija Audits. Otrais, papildinātais izdevums. Guntis Mālderis

Ražotājs: BA Turība
Kods: X061075
9.50 €
Ir centrālajā noliktavā
Piegāde
SPECIFIKĀCIJA
Žanrs Mācību literatūra
Latviešu
Ārzemju

Mācību grāmata ir praktisks palīglīdzeklis studentiem studiju kursā “Finanšu grāmatvedībaā. Grāmata veidota tā, lai studenti pēc teorētiskā materiāla apgūšanas varētu iepazīties ar praktiskiem risinājumiem un paši atrisināt uzdevumus, kas paredzēti praktiskam darbam. Tāpat arī katras nodaļas beigās doti jautājumi paškontrolei, lai studentiem būtu iespēja pārliecināties, ka teorija ir apgūta.

SATURS
Priekš­vārds

I no­da­ļa. Grā­mat­ve­dī­bas te­ori­ja

1.1. Grā­mat­ve­dī­ba tās no­zī­me un uz­de­vu­mi
1.2. Bi­lan­ce
1.3. Bi­lan­ces vie­nā­do­jums
1.4. Saim­nie­cis­kās ope­rā­ci­jas

II no­da­ļa. Fi­nan­šu grā­mat­ve­dī­ba – uz­ņē­mu­ma lī­dzek­ļu uz­skai­te

2.1. Il­gter­mi­ņa ie­gul­dī­ju­mi
2.1.1. Ne­ma­te­ri­ālie ak­tī­vi
2.1.2. Pa­mat­lī­dzek­ļi
2.1.3. Il­gter­mi­ņa fi­nan­šu ie­gul­dī­ju­mi
2.2. Ap­gro­zā­mie lī­dzek­ļi
2.2.1. Krā­ju­mi
2.2.2. No­rē­ķi­ni ar de­bi­to­riem
2.2.3. Nā­ka­mo pe­ri­odu iz­de­vu­mi
2.2.4. Vērtspapīri apgrozāmo līdzekļu sastāvā un īstermiņa līdzdalība

2.2.5. Nau­das lī­dzek­ļi

II­I no­da­ļa. Fi­nan­šu grā­mat­ve­dī­ba – uz­ņē­mu­ma lī­dzek­ļu fi­nan­sē­ša­nas avo­ti

3.1. Pa­šu ka­pi­tāls, uz­krā­ju­mi un re­zer­ves
3.2. Kre­di­to­ru pa­rā­di
3.3. No­rē­ķi­ni par dar­ba sa­mak­su un ie­tu­rē­ju­miem

IV no­da­ļa. Ope­rā­ci­ju kon­ti

V no­da­ļa. Ga­da pār­skats

VI no­da­ļa. Uz­de­vu­mi stu­di­ju kur­sam “Starp­tau­tis­kie fi­nan­šu pār­ska­tu stan­dar­ti"

6.1. Ne­ko­mer­ci­ālo sa­bied­rī­bu (klu­bu) lī­dzek­ļu uz­skai­te
6.2. Par­tner­sa­bied­rī­bas (uz­ņē­mēj­sa­bied­rī­bas)
6.3. De­bi­to­ru pa­rā­di
6.4. Krā­ju­mi
6.5. Dar­ba al­ga

Stu­di­jām iz­man­to­ja­mā li­te­ra­tū­ra
Pie­li­ku­mi